Urząd Miejski w Raciążu

Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Pobierz >>

Propozycje zmian w programie >>

Program współpracy 2014 >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu