Urząd Miejski w Raciążu

UWAGA!
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych wyżej - podlega karze grzywny.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu