Urząd Miejski w Raciążu

Osobą kompetentną w zakresie udzielania informacji mieszkańcom miasta Raciąża na temat gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, pokój nr 2, tel. (23) 679 11 63.ZMIANA NR KONTA DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od stycznia 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Raciążu nr 81 8233 0004 0000 1544 2017 0070


Wydłużenie terminu do 31.10.2018 r. składania prac do konkursu "Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz"
Aneks do regulaminu konkursu "Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz". >>Pobierz
Regulamin konkursu "Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz". >>Pobierz

 

Nabór wniosków na demontaż i odbiór odpadów zawierających azbest lub sam odbiór z nieruchomości
Ogłoszenie >>Pobierz
Regulamin >>Pobierz
Załącznik 1 >>Pobierz
Załącznik 2 >>Pobierz
Załącznik 3 >>Pobierz
Oświadczenie >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 31.12.2018 - nieruchomości niezamieszkałe. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 31.12.2018 - nieruchomości zamieszkałe. >>Pobierz

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". >>Pobierz

KONKURS "Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz". >>Pobierz

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017. >>Pobierz

Zaktualizowany rejestr działalności regulowanej na dzień 31.01.2018 r. >>Pobierz

Terminy odbioru choinek. >>Pobierz

Terminy odbioru popiołu. >>Pobierz

Film konkursowy "Kochasz dzieci nie pal śmieci" >>Link

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2018 do 30.06.2018 - nieruchomości niezamieszkałe. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2018 do 30.06.2018 - nieruchomości zamieszkałe. >>Pobierz

 

CZYSTSZYM POWIETRZEM ODDYCHAMY, ŚMIECI NIE SPALAMY!

 

Usuwanie azbestu w roku 2018 z terenu miasta Raciąż:
1. Ogłoszenie 
>>Pobierz
2. Regulamin przyznania dofinansowania >>Pobierz
3. 1 zał.- wniosek >>Pobierz
4. 2 zał. - informacja o wyrobach zaw. azbest >>Pobierz
5. 3 zał. - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem >>Pobierz

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - "Czystsze Powietrze" >>Pobierz

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE - POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM. >>Pobierz

Informacja o odbiorze popiołu. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2017 do 31.12.2017 - nieruchomości niezamieszkałe. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2017 do 31.12.2017. >>Pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Raciąż za 2016 rok. >>Pobierz

Zaktualizowane terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2017 do 30.06.2017. >>Pobierz

Ankieta dotycząca poziomu usług z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2017 do 30.06.2017. >>Pobierz

Czad "Cichy zabójca".    >>Ulotka     >>Rozpoznawanie zagrożeń 1     >>Rozpoznawanie zagrożeń 2

Informacja dotycząca naboru wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2016 do 31.12.2016. >>Pobierz

Informacja dotycząca odpadów komunalnych za rok 2015 >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2016 do 30.06.2016. >>Pobierz

Publikacja omawiająca zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami - "Śmiecioradnik". >>Pobierz

INFORMACJA dotycząca dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2015 do 31.12.2015. >>Pobierz

UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

UCHWAŁA Nr VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. >>Pobierz

UCHWAŁA NR VII/59/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.>>Pobierz

 

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK >>Pobierz

 

UCHWAŁA NR XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013r.

zmieniająca Uchwałę XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne. >>Pobierz

 

Informacja dotycząca odpadów komunalnych za rok 2014 >>Pobierz

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (zaktualizowany) >>Pobierz

INFORMACJA dotycząca odpadów komunalnych za rok 2013 >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2014 >>Pobierz

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2013 ROK >>Pobierz

Każdy z mieszkańców miasta Raciąża, który chce zmienić dane zawarte w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
czy to w zakresie zmiany dotyczącej liczby osób zamieszkujących na danej
nieruchomości czy to inne dane, zobowiązany jest do wypełnienia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz informacji do deklaracji, które można pobrać niżej, a następnie
złożyć w/w dokumenty do pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Raciążu

INFORMACJA >>Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >>Pobierz

Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” >>Pobierz

Uchwała Nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż >>Pobierz

Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>Pobierz

Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż >>Pobierz

Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż >>Pobierz

Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których na zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne. >>Pobierz

Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż. >>Pobierz

Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/159/2012 Racy Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Miejskie w Raciążu z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami – D.Charzyńska
- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej. - M. Płuciennik
- stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej – P. Zaszewski

 

     
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części  
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów  

 

  Druki do pobrania  
     
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
  Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, socjalnego o zamianę lokalu mieszkalnego  
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy miasto Raciąż

 
     
     
     

 

Sprawy organizacyjne

 

- Stanowisko ds. kontroli, oświaty, sportu, kultury, spraw społecznych i zdrowia - Renata Kujawa
- Stanowisko ds. kancelaryjno - technicznych oraz organów Miasta - Katarzyna Wawrowska
- Stanowisko ds. obsługi organów miasta, zdrowia, kultury i sportu- Elżbieta Grala