Urząd Miejski w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża

zachęca mieszkanki miasta

do korzystania z badań mammografi- cznych świadczonych przez Samo- dzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W pracowni Mammografii w SPZZOZ w Płońsku wykonywane są badania skryningowe w kierunku raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat. Są to ba- dania bezpłatne, możliwe do wykona- nia raz na 2 lata.

Na badania pacjentka może zapisać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 osobiście w rejestracji (gabinet nr 3) w budynku Przychodni Poradni Specjalistycznych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 lub telefonicznie pod numerem 23) 661 77 84.

Burmistrz Miasta       

/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

 

Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu...

Zarządzenie nr 98/2017 >>

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu płońskiego do udziału w powiatowej debacie społecznej, która odbędzie się 25 października o godz. 12:00 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku przy ul. Płockiej 76. Głównym tematem spotkania, które odbędzie się 25 października w Płońsku będą przede wszystkim problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m. in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawiony zostanie również program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz Aplikacja „Moja Komenda”.

Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 83/2017 >>

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór >>

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu