Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Pobierz >>

Propozycje zmian w programie >>

Program współpracy 2014 >>