Urząd Miejski w Raciążu

Urząd Miejski w Raciążu przypomina, iż zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego

numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Prawidłowe oznaczenie nieruchomości pozwoli na usprawnienie roznoszenia korespondencji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Raciążu, jak również ułatwiłoby to pracę pogotowia ratunkowego oraz innych służb ratunkowych.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu