Urząd Miejski w Raciążu

 

Ustalono z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, że w związku z dofinansowaniem projektu „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przedłuża się okres jego realizacji do 30.09.2013 r.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu