Urząd Miejski w Raciążu

zapraszamy mieszkańców całego powiatu płońskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2015 roku, w godzinach 12.00 - 14.00, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Poświętne w Płoński przy ul. H. Sienkiewicza 11

POBIERZ>>

Indywidualne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015r.

W związku z uciążliwym problemem przebywania gawronów (Corvus frugilegus) na terenie Miejskiego Parku w Raciążu władze miasta podjęły starania mające na celu skłonienie ptaków do zmiany miejsca gniazdowania poprzez płoszenie „metodą sokolniczą, tj. z wykorzystaniem ptaków łowczych.
W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie o wydanie zezwolenia na płoszenie gawronów (Corvus frugilegus). W odpowiedzi otrzymano decyzję  negatywną.

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu