Urząd Miejski w Raciążu

W związku z uciążliwym problemem przebywania gawronów (Corvus frugilegus) na terenie Miejskiego Parku w Raciążu władze miasta podjęły starania mające na celu skłonienie ptaków do zmiany miejsca gniazdowania poprzez płoszenie „metodą sokolniczą, tj. z wykorzystaniem ptaków łowczych.
W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie o wydanie zezwolenia na płoszenie gawronów (Corvus frugilegus). W odpowiedzi otrzymano decyzję  negatywną.

Urząd Miejski w Raciążu przypomina, iż zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego

Czytaj więcej: Obowiązek oznaczania nieruchomości

INFORMACJA

 

Podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 11 marca 2015 roku

( środa ) o godz. 17.00

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23

odbędzie się V Zwyczajna Sesja

Rady Miejskiej w Raciążu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bogusław Jeżak

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

zaprasza rolników

na bezpłatne szkolenie p.t.:

Nowe zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 r.”

które odbędzie się

12 marca 2015 r. o godz. 10.00.

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Raciąż.

w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Raciąża przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Pobierz szczegółowe informacje>>

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA w technologii cyfrowej

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu