Urząd Miejski w Raciążu

10 lutego 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie wyborcze do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie RRDPP). Spotkanie to było odpowiedzią Burmistrza na wniosek organizacji pozarządowych z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania RRDPP,  pierwszej takiej rady w powiecie płońskim.

 

Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie gminy,       w skład którego wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób),  przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:

1) Stefan Modrzejewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów       w Raciążu, 

2) Jacek Szelągowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż, 

3) Tomasz Noskiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej

4) Michał Adamczyk – przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej

5) Janusz Chłopik – przedstawiciel Klubu Sportowego „Błękitni”,

6) Dawid Smoleński – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, 

7)  Artur Piotr Gizler – przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu, (powołany Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku)

8) Edyta Katarzyna Obrębska  – przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu (powołana Uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku)

9) Wiesława Czerwińska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu (wyznaczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku), 

10) Artur Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (wyznaczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 11 lutego 2015 roku).  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wybranie w glosowaniu tajnym.

Do głównych zadań Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie należało:

a)      opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

b)      opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy,

c)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

d)      udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowym,

e)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

f)        termin wyrażenia przez RRDPP opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

Miasto Raciąż

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu