15.03.2019 KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO >>

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta jest Burmistrz, do zadań którego należy:

  1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do miejskiego planu reagowania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu reagowania kryzysowego.
  3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
  4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta.
  5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania powyższe Burmistrz wykonuje przy pomocy pracownika Urzędu Miasta właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego – Justyna Dumińska, (23) 6791 163 wew.31.

Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Miejska Komisja Zarządzania Kryzysowego powoływana przez Burmistrza Miasta Raciąża.

MIEJSKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tel.(23) 679 11 63

1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia

2. Zagrożenia - odnośnik do charakterystyki

3. Sygnały i alarmy

4. Poradnik dla mieszkańców