Urząd Miejski w Raciążu

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbędzie się XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Burmistrz Miasta Raciąża

zachęca mieszkanki miasta

do korzystania z badań mammografi- cznych świadczonych przez Samo- dzielny Publiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

W pracowni Mammografii w SPZZOZ w Płońsku wykonywane są badania skryningowe w kierunku raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat. Są to ba- dania bezpłatne, możliwe do wykona- nia raz na 2 lata.

Na badania pacjentka może zapisać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 osobiście w rejestracji (gabinet nr 3) w budynku Przychodni Poradni Specjalistycznych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 lub telefonicznie pod numerem 23) 661 77 84.

Burmistrz Miasta       

/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

 

Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu...

Zarządzenie nr 98/2017 >>

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 
 

System Informacji Przestrzennej

 

ePUAP

 

BIP

 Do zgłaszania awarii dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych w PGKiM służy całodobowo telefon 23) 67 91 114

 

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu